#ZodwaWabantu

#ZodwaWabantu having a great time in Mozambique. Putting clothes is really not #ZodwaWabantu thing watch her enjoying the sun after playing in the pool…

#ZodwaWabantu

1Watch VIDEO HERE